متقاضیان محترم می توانند جهت درخواست نمایندگی فرم زیر را پس از تکمیل ارسال نمایند:

  • مشخصات شرکت / فروشگاه

  • مشخصات مدیر موسسه

  • سایر مشخصات

  • متر مربع
  • پیوست کردن مدارک مربوطه